RVO: van vinkjescultuur naar het buikgevoel

De ruim zesduizend werknemers van  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpen ondernemende Nederlanders en organisaties vooruit op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Dat wordt gedaan in samenwerking met verschillende ministeries. Hoe kijkt publieke dienstverlener RVO aan tegen de ethische kant van het werk?

Andere grondhouding
Wanneer Algemeen Directeur Abdeluheb Choho aanwezig is bij het afleggen van de ambtseed geeft hij de nieuwe collega’s mee dat ze in hun werk altijd alert moeten zijn op het onderbuikgevoel. “Want als je voelt dat iets niet helemaal klopt dan moet je daar wat mee.”
Choho: “Door het Toeslagenschandaal zijn overheidsorganisaties wakker geschud. Onze grondhouding is er anders door geworden.”  Als concreet voorbeeld geeft hij de situatie waarin een ondernemer vanwege ziekte een dag te laat een aanvraag doet voor een regeling. “Volgens de vinkjesmethode is te laat te laat, maar het volgen van je buikgevoel kan dan mogelijk toch leiden tot een andere conclusie of een aanpak die meer recht doet aan de situatie van de klant.”

Maak gebruik van de lijn
In het geval dat RVO medewerkers intern of extern tegen ethische kwesties aanlopen in hun werk ziet Choho het gebruik van de reguliere managementlijnen als eerste manier voor het stellen van vragen en bespreken van kwesties. Die kwesties kunnen zich op het niveau van een aanvrager afspelen, of van een veel algemener aard zijn: bereiken we met deze regeling wel het beoogde beleidsdoel. Als escalatie mogelijkheid dienen vertrouwenspersonen en de afdeling Juridische Zaken en speciale commissies waar bijzondere gevallen worden behandeld. En er is natuurlijk altijd de mogelijkheid een externe melding te doen bij het Huis van de Klokkenluiders.

Bijdragen aan drie grote transities
Binnen RVO loopt het verandertraject ‘Kompas naar een duurzame toekomst’. RVO stelt daarin de bijdrage aan drie grote transities centraal: digitale economie, duurzame landbouw en duurzame energie. Er zijn diverse raakvlakken met ethiek, zoals het inbedden van de menselijke maat en maatwerk, de instelling van een Commissie ethische en maatschappelijke vraagstukken, het opstellen van het cultuur Manifesto (kernwaarden) en het doorontwikkelen van leiderschap. Het Kompas geeft mede invulling aan de handelingsperspectieven van het programma Werken aan Uitvoering (WaU).

Kritisch deurbeleid
Choho: “Ik vind het belangrijk dat RVO waar mogelijk aanhaakt bij activiteiten die vanuit het rijksbrede programma Dialoog & Ethiek worden ontwikkeld. De ontwikkeling van eigen activiteiten zijn mogelijk als er een logische koppeling aan ons lopende verandertraject te maken is. Wat dat betreft wil ik een stapeling van activiteiten voorkomen, vandaar dat ik de toegangsdeur kritisch bewaak.”

Eemshaven Groningen
Eemshaven Groningen