Tekst huidige en nieuwe ambtseed

Hieronder vind je de tekst van de huidige en nieuwe ambtseed.

Huidige tekst ambtseed rijksambtenaren

Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle
overige wetten van ons land zal eerbiedigen;


Ik zweer/verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling;


Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen;


Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen;


Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;


Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

Nieuwe tekst ambtseed rijksambtenaren

Ik zweer/verklaar dat ik dit ambt op een eerlijke manier heb gekregen. Dat betekent:


Ik heb voor dit ambt gekozen. Ik ben niet omgekocht en heb ook niemand omgekocht. Niet met giften en niet met beloftes.
Ik heb eerlijke informatie gegeven en heb niets verzwegen wat voor dit ambt van belang kan zijn.


Ik zweer/beloof de Koning en de Grondwet trouw te zijn en Nederland als goed ambtenaar te dienen. Dat betekent:


Ik werk in het algemeen belang voor onze samenleving en zet mij daar volledig voor in.


Ik werk integer en behandel iedereen rechtvaardig, gelijkwaardig en met respect.


Ik ga zorgvuldig om met informatie. Ik draag bij aan een open overheid en weet ook dat ik vertrouwelijke informatie geheim moet houden.


Ik gedraag mij volgens onze wetten, het recht en de gedragsregels die verder voor mij gelden.