Waardenvol werken in de praktijk: interviews departementen

Om te laten zien hoe er overal binnen de Rijksoverheid gewerkt wordt aan de Ontwikkelagenda Rijksdienst maken we een gespreksronde langs de departementen. De interviews koppelen direct aan de praktijk en in elk interview staat een van de zes werkagenda’s uit de Ontwikkelagenda centraal. Met aan tafel (vaak) de secretaris-generaal en een betrokkene uit de praktijk. Hier vind je alle interviews die we afgelopen jaar hebben gemaakt. 

Interview 1: Ministerie van Algemene Zaken met secetaris-generaal Gert-Jan Buitendijk

Ervaren onveiligheid moeten we weghalen

Gert-Jan Buitendijk: “Er gebeurt van alles in de samenleving, er is niet alleen de crisissituatie met Oekraïne maar er zijn ook de uitdagingen van klimaat, stikstof, de asielproblematiek, Groningen en het toeslagenschandaal. Er worden andere dingen van de overheid verwacht, en van ons ambtelijk vakmanschap. Dat vraagt om een herijking van het ambtelijk vak en om het gesprek over de vraag: Waarom waren we er ook alweer? De Ontwikkelagenda geeft daar richting aan.”

Beeld: ©Rijksoverheid / Peter van Embden
SG Gert-Jan Buitendijk

Interview 2: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met voormalig SG Maarten Schurink

Samen zoeken naar het juiste midden

SG Maarten Schurink: "Kijkend naar de werkagenda Gedrag en Cultuur zijn er dan bepaalde waarden die extra aandacht verdienen? Maarten: “Alle waarden zijn belangrijk Je kunt niet zeggen rechtvaardigheid is belangrijker dan rechtmatigheid - ze zijn allebei even belangrijk. Het gaat over hoe je er aandacht voor hebt en betrekt in het werk. Dat vraagt het zogeheten ‘ambtelijk vakmanschap’. En dat staat niet in een handleiding beschreven, maar daar moet je met elkaar het gesprek over voeren."

Beeld: ©Rijksoverheid / Rudmer de Vries
Voormalig SG BZK Maarten Schurink

Interview 3: Ministerie van Justitie en Veiligheid met secretaris-generaal Dick Schoof

Hoe JenV werkt aan vertrouwen, ruggengraat en echt contact maken

Zie je dat echt contact maken met de maatschappij ook terug in de werkagenda van de SG? Dick: “Jazeker, ik ben veel bij onze uitvoeringsorganisaties. Dat zijn er heel wat: we hebben wel zo’n tachtig organisaties die al dan niet aan ons verbonden zijn en onder de politieke verantwoordelijkheid van JenV staan. Als ik die organisaties bezoek, dan zijn de maatschappelijke contacten en het herstel van vertrouwen terugkerende thema’s. Over deze bezoeken twitter ik ook regelmatig zodat mensen kunnen zien wat ik doe.

Beeld: ©Rijksoverheid / Petter van Embden
SG Dick Schoof

Interview 4: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met secretaris-generaal Marcelis Boereboom

WIj willen het meest diverse departement van Den Haag zijn 

Marcelis Boereboom: “Voor mij persoonlijk zijn twee thema’s uit die Ontwikkelagenda echt van groot belang. Het eerste is werken vanuit de opgave. VWS is een stelseldepartement. We kunnen in de kolommen van volksgezondheid, zorg, welzijn en sport ons ei helemaal kwijt. Maar als je kijkt naar de grote maatschappelijke opgaven dan zie je dat je die niet binnen één kolom of zelfs als één departement kunt oplossen. Het tweede thema is dat  van inclusiviteit, diversiteit, non discriminatie en inclusie.”

Beeld: ©Rijksoverheid / Peter van Embden
SG Marcelis Boereboom

Interview 5: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met secretaris-generaal Jan-Kees Goet

Wij geloven dat natuur en boeren heel goed samen kunnen gaan

Jan-Kees: “Werken aan de Ontwikkelagenda is niet een kwestie van dit lijstje werken we af en op een bepaald moment ben je klaar en kun je een vinkje zetten. Met organisatieontwikkeling ben je voortdurend bezig en elk departement geeft daar zijn eigen invulling aan.” Bij de organisatieontwikkeling bij LNV staan drie thema’s centraal.

Beeld: ©Rijksoverheid / Rijksoverheid
SG Jan-Kees Goet

Interview 6: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met secretaris-generaal Marieke Wallenburg

Contact leggen op de Negenmaandenbeurs als onderdeel van je werk 

Marieke: “De veranderingen uit de Ontwikkelagenda zijn door mijn voorganger Loes Mulder ingezet onder de vlag van ‘praktijkgericht werken’. Uitgangspunt daarvan is dat het werk dat we binnen SZW doen – van beleidswerk tot uitvoering tot toezicht- vooral over mensen gaat. En wat wij graag willen is dat we ons werk samen met mensen uit de praktijk doen. Dat klinkt eenvoudig maar is zeker voor de beleidsmaker soms best ingewikkeld. We proberen collega’s daarin van elkaar te laten leren

Beeld: ©Peter van Emden / Peter van Emden
Secretaris-generaal Marieke Wallenburg

Interview 7: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met secretaris-generaal Marjan Hammersma

Van denken naar doen

Marjan Hammersma: “Het lijkt of we met de Ontwikkelagenda nu opeens bij de overheid gestart zijn met een verandering. Dat is niet zo, het is een continu proces. Wat ik wel vind is dat het een betekenisvolle tussenstap is in iets wat we al lang aan het proberen zijn. En dat we dat steeds minder vrijblijvend doen, ons meer committeren. OCW Open is een vervolgstap."

Beeld: ©Grenzeloos Samenwerken / Grenzeloos Samenwerken
SG OCW Marjan Hammersma (rechtsboven)